Type Alias magma::virtio_magma_ctrl_type

source ·
pub type virtio_magma_ctrl_type = c_ushort;