pub type CrashIntrospectFindComponentByThreadKoidResult = Result<ComponentCrashInfo, Error>;

Aliased Type§

enum CrashIntrospectFindComponentByThreadKoidResult {
    Ok(ComponentCrashInfo),
    Err(Error),
}

Variants§

§1.0.0

Ok(ComponentCrashInfo)

Contains the success value

§1.0.0

Err(Error)

Contains the error value