pub trait SysconfigProxyInterface: Send + Sync {
  type ReadResponseFut: Future<Output = Result<SysconfigReadResult, Error>> + Send;
  type WriteResponseFut: Future<Output = Result<i32, Error>> + Send;
  type GetPartitionSizeResponseFut: Future<Output = Result<SysconfigGetPartitionSizeResult, Error>> + Send;
  type FlushResponseFut: Future<Output = Result<i32, Error>> + Send;
  type WipeResponseFut: Future<Output = Result<i32, Error>> + Send;

  // Required methods
  fn read(&self) -> Self::ReadResponseFut;
  fn write(&self, payload: Buffer) -> Self::WriteResponseFut;
  fn get_partition_size(&self) -> Self::GetPartitionSizeResponseFut;
  fn flush(&self) -> Self::FlushResponseFut;
  fn wipe(&self) -> Self::WipeResponseFut;
}

Required Associated Types§

Required Methods§

source

fn read(&self) -> Self::ReadResponseFut

source

fn write(&self, payload: Buffer) -> Self::WriteResponseFut

source

fn get_partition_size(&self) -> Self::GetPartitionSizeResponseFut

source

fn flush(&self) -> Self::FlushResponseFut

source

fn wipe(&self) -> Self::WipeResponseFut

Implementors§

source§

impl SysconfigProxyInterface for SysconfigProxy

§

type ReadResponseFut = QueryResponseFut<Result<Buffer, i32>>

§

type WriteResponseFut = QueryResponseFut<i32>

§

type GetPartitionSizeResponseFut = QueryResponseFut<Result<u64, i32>>

§

type FlushResponseFut = QueryResponseFut<i32>

§

type WipeResponseFut = QueryResponseFut<i32>