Type Definition fidl_fuchsia_io::FileReadAtResult

source ·
pub type FileReadAtResult = Result<Vec<u8>, i32>;