pub trait RealmFactoryProxyInterface: Send + Sync {
  type CreateRealmResponseFut: Future<Output = Result<RealmFactoryCreateRealmResult, Error>> + Send;

  // Required method
  fn create_realm(
    &self,
    options: &RealmOptions,
    realm_server: ServerEnd<RealmProxy_Marker>
  ) -> Self::CreateRealmResponseFut;
}

Required Associated Types§

Required Methods§

source

fn create_realm( &self, options: &RealmOptions, realm_server: ServerEnd<RealmProxy_Marker> ) -> Self::CreateRealmResponseFut

Implementors§