Type Alias fuchsia_zircon::sys::zx_time_t

pub type zx_time_t = i64;