pub trait AuthorizedKeysProxyInterface: Send + Sync {
  type AddKeyResponseFut: Future<Output = Result<AuthorizedKeysAddKeyResult, Error>> + Send;
  type RemoveKeyResponseFut: Future<Output = Result<AuthorizedKeysRemoveKeyResult, Error>> + Send;

  // Required methods
  fn add_key(&self, key: &SshAuthorizedKeyEntry) -> Self::AddKeyResponseFut;
  fn watch_keys(
    &self,
    watcher: ServerEnd<KeyWatcherMarker>
  ) -> Result<(), Error>;
  fn remove_key(
    &self,
    key: &SshAuthorizedKeyEntry
  ) -> Self::RemoveKeyResponseFut;
}

Required Associated Types§

Required Methods§

source

fn add_key(&self, key: &SshAuthorizedKeyEntry) -> Self::AddKeyResponseFut

source

fn watch_keys(&self, watcher: ServerEnd<KeyWatcherMarker>) -> Result<(), Error>

source

fn remove_key(&self, key: &SshAuthorizedKeyEntry) -> Self::RemoveKeyResponseFut

Implementors§