pub type SynchronousDatagramSocketSendMsgResult = Result<i64, Errno>;