pub type DatagramSocketRecvMsgPostflightResult = Result<DatagramSocketRecvMsgPostflightResponse, Errno>;

Aliased Type§

enum DatagramSocketRecvMsgPostflightResult {
    Ok(DatagramSocketRecvMsgPostflightResponse),
    Err(Errno),
}

Variants§

§1.0.0

Ok(DatagramSocketRecvMsgPostflightResponse)

Contains the success value

§1.0.0

Err(Errno)

Contains the error value