pub type BaseSocketSetTimestampResult = Result<(), Errno>;