pub type BaseSocketSetSendBufferResult = Result<(), Errno>;