pub type BaseSocketSetNoCheckResult = Result<(), Errno>;