pub type BaseSocketGetNoCheckResult = Result<bool, Errno>;