pub type CrashReporterFileResult = Result<(), i32>;